avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายเทวเดช ห้วยหงษ์ทอง
  • Name: Mr.Tavadat Huayhongthong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิจัยและประเมินผลการศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 095-9086458 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ศึกษาสภาพความต้องการในการทำวิจัยชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง 25,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาความต้องการช่วยเหลือในการทำวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สมภัสสร บัวรอด เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร สมภัสสร บัวรอด เทวเดช ห้วยหงษ์ทอง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี