• ชื่อ-สกุล: ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์
  • Name: Nashagal Rattanavorragant
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: นิติศาสตร์ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากความรุนแรงตามกรอบความตกลงอาเซียน ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ 625,640.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
ข้อเสนอเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กจากความรุนแรงตามกรอบความตกลงอาเซียน ณัชญากัญจน์ รัตนวรกานต์ 625,640.00 วช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี