• ชื่อ-สกุล: นายสมชาติ เกตุพันธ์
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองคณบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: ไม่ระบุ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54717 การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem - Based Instruction) ชดาทิพ ชูจิตร สมชาติ เกตุพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพยงค์ วิงวร เชาวลิต สมพงษ์เจริญ สุธี อังศุชัยกิจ สมชาติ เกตุพันธ์ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี