ชื่อบทความ
ผลการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ยุพยงค์ เชาวลิต สุธี สมชาติ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
สิงหาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: