avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวเมตตา คงคากูล
  • Name: Miss. Metta Kongkakul
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิทยาการคอมพิวเตอร์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9154757 / kongkakul@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

1. ระบบปฏิบัติการ
2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web programming)
4. ระบบการจัดการฐานข้อมูล
5. การบริหารโครงงานคอมพิวเตอร์
6. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บไซต์
7. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
8. การวิเคราะห์สถิติทางด้านการศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี เมตตา คงคากูล 281,050.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี บุรินทร์ นรินทร์ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมเพ้นท์ เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดการการบัญชีครัวเรือนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมฟลิปอัลบั้ม เมตตา คงคากูล การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาโปรแกรมพจนานุกรม 2 ภาษาเพื่อการท่องเที่ยวในเขตอำเภอสวนผึ้ง โดยผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมตตา คงคากูล ที่ว่าการอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 6 ม.ค. 2558
การพัฒนาศูนย์รวมแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขตจังหวัดราชบุรี เมตตา คงคากูล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 20 ก.ย. 2561