ชื่อบทความ
การศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดการการบัญชีครัวเรือนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล
ชื่อนักวิจัย
เมตตา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดการการบัญชีครัวเรือนด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล.pdf