avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายภานุกรณ์ จันทร์สว่าง
  • Name: Mr.Panukorn Junsawang
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)


  • สาขา/สถาบัน: การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ / มหาวิทยาลัยชนชาติกวางซี
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 083-7022029 / kingdom_uk@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอินเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง 25,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แบบฝึกทักษะการออกเสียงพินอินสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน(คบ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภานุกรณ์ จันทร์สว่าง การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี