avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายกำธร ไพจิตร์
  • Name: Mr. Kumtorn Pijitt
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: หลักสูตรและการนิเทศ / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 094-1463651 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

การศึกษา หลักสูตรและการนิเทศ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์เพื่อสุขภาวะชุมชนอำเภอจอมบึง โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2558
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 กำธร ไพจิตร์ 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การทดลองจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของจังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ เชิดชัย ธุระแพง สุวรรนีย์ ธุระแพง วัฒนพงศ์ อ่อนนุ่ม ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิงนโยบาย 19 พ.ย. 2558
การส่งเสริมพฤติกรรมการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมหนังสือนิทาน กำธร ไพจิตร์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน เชิงสาธารณะ 18 มี.ค. 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี กำธร ไพจิตร์ โรงเรียนวัดโคกทอง เชิงสาธารณะ 22 ก.ค. 2563