• ชื่อ-สกุล: ภณิชชา จงสุภางค์กุล
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: ไม่ระบุ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลของการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภณิชชา จงสุภางค์กุล 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
ผลของการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภณิชชา จงสุภางค์กุล 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2562
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภณิชชา จงสุภางค์กุล วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (ISSN 2408-2686) ปีที่ 6 ฉ. 4 ต.ค.-ธ.ค. 63 TCI ฐาน 2 ธันวาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี