ชื่อบทความ
ผลของการออกกำลังกายด้วยวิธีเต้นบาสโลบต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ชื่อนักวิจัย
ภณิชชา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (ISSN 2408-2686) ปีที่ 6 ฉ. 4 ต.ค.-ธ.ค. 63 TCI ฐาน 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ธันวาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: