avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวนัฏกร สุขเสริม
  • Name: Miss. Nattakon Sukserm
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: อนามัยสิ่งแวดล้อม / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 088-5529982 / nattakon.s@hotmail.co.th

ความชำนาญในการวิจัย:

อนามัยสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชนในตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
สภาพการปนเปื้อนเชื้อกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และสุขลักษณะของห้องสุขาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 บพข. ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตร ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม 27,700.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ WellHotel นัฏกร สุขเสริม 240,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น นัฏกร สุขเสริม 600,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ความรู้การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในกลุ่มเกษตรกร ตำบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นัฏกร สุขเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ความพึงพอใจและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ความพึงพอใจและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นัฏกร สุขเสริม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 9 พ.ค. 2561
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยใช้ศิลปะมวยไทยแบบบูรณาการวิถีไทย ภูมิปัญญา ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม บารมี ชูชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ต.ค. 2562