avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวสัจจา ไกรศรรัตน์
  • Name: MissSathcha kaisornrat
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-8214344 / Sathcha@yahoo.com

ความชำนาญในการวิจัย:

ด้านท่องเที่ยว ด้านการตลาด ด้านการสื่อสาร
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 500,000.00 สกอ. ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าในมิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ 617,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
ชุดโครงการการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก สัจจา ไกรศรรัตน์ 341,800.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัด ราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 340,900.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2557
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 319,330.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
ชุดโครงการศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ 402,900.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
กลยุทธ์และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (sport event) ในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ 480,000.00 คอบช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยพลัดถิ่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สัจจา ไกรศรรัตน์ 280,370.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าในมิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชนและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ 617,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 บพข. ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
รูปแบบการจัดการตลาดเชิงเนื้อหาแบบออนไลน์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทวิ่งของชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ WellHotel สัจจา ไกรศรรัตน์ 480,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สัจจา ไกรศรรัตน์ 2,400,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
แนวทางการใช้ประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาประเพณีกินข้าวห่อ (อั่งหมีถ่อง) ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยจักรยานบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญ จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การสื่อสารการตลาดของตลาดชุมชนโบราณเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดชุมชนโบราณสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาอาหารชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการใช้นวัตกรรมท้องถิ่นจังหวัดราชบุรีเป็นฐานในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงการแข่งขันของงานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภูมิภาคตะวันตก สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาชุมชนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : กรณีศึกษาชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าสับปะรดจังหวัดราชบุรีที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์์ สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
นวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าสำหรับตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุกและตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี วารสารระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขาจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 วารสารระดับชาติ
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัย ในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “ตามรอยพระบาทพ่อเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การศึกษาประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยพลัดถิ่นจังหวัดราชบุรีเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ สัจจา ไกรศรรัตน์ เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย เชิงนโยบาย 2 พ.ย. 2557
การศึกษาเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมมอญจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
ความหลากหลายทางชีวภาพของผักพื้นบ้านและการนำมาใช้ในการประกอบอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ จังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 ก.ค. 2558
กระบวนการการสื่อสารทางการตลาดของย่านตลาดเก่าใน มิติของการอนุรักษ์เอกลักษณ์ชุมชน และพัฒนาสู่การท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 17 ส.ค. 2560
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัย ในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2561
การศึกษารูปแบบและแนวทางการใช้จักรยานเสือภูเขา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผจญภัยในจังหวัดราชบุรี สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยว สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
แผนงานวิจัย การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่1) สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event business model) และการสื่อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง สัจจา ไกรศรรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 1 มิ.ย. 2563
การพัฒนาต้นแบบธุรกิจการจัดกิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event Business model) และการสื่อสารการตลาดด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยานและวิ่ง สัจจา ไกรศรรัตน์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 17 มิ.ย. 2564
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และ วิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย สัจจา ไกรศรรัตน์ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง เชิงนโยบาย 17 มิ.ย. 2564