ชื่อบทความ
แนวทางการใช้ประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาประเพณีกินข้าวห่อ (อั่งหมีถ่อง) ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสัจจา ไกรศรรัตน์.pdf