ชื่อบทความ
แนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าสับปะรดจังหวัดราชบุรีที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์์
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตราสินค้าสับปะรดจังหวัดราชบุรีที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะเฉพาะตามเกณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์์.pdf