ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มวยไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ.pdf