ชื่อบทความ
นวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าสำหรับตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุกและตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับพิเศษ ครบรอบ 23 ปี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadนวทางการพัฒนาเอกลักษณ์ตราสินค้าสำหรับตลาดชุมชนโบราณในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดร้อยปีสามชุกและตลาดเก้าห้อง จังหวัดสุพรรณบุรี.pdf