ชื่อบทความ
กระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อนักวิจัย
สัจจา
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการมนุษยสังคมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กรกฎาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadกระบวนการสร้างตราสินค้าให้กับตลาดชุมชนโบราณลุ่มน้ำสุพรรณบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว.pdf