avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวจรินทร์ งามแม้น
  • Name: Miss.Jarin Ngamman)
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: หลักสูตรและการนิเทศ / มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 091-4369732 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

นวัตกรรม
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคนิคและวิทยาการ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จรินทร์ งามแม้น 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การติตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ผลการติดตามการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 31 สิงหาคม 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาสมรรถภาพการสร้างสื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนจามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การติดตามผลการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up และภาพเคลื่อนไหวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูในจังหวัดราชบุรี จรินทร์ งามแม้น โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ 7 พ.ค. 2559
การศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทายาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จรินทร์ งามแม้น โรงเรียนบ้านพุลุ้ง เชิงสาธารณะ 30 ก.ค. 2563
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำท้ายคำภาษาอังกฤษ จรินทร์ งามแม้น จริยะ วิโรจน์ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2562