ชื่อบทความ
ผลการติดตามการนำหนังสือเด็กประเภท Pop up ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู ในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
จรินทร์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
31 สิงหาคม 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: