avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.ถาวร เส้งเอียด
  • Name: Dr.Thaworn Seng-ead
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: การบริหารการศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-8496580 / thaworn064@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การบริหารการศึกษา
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยจากโจทย์ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติและนำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษใต้ภาพของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ถาวร เส้งเอียด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) จังหวัดราชบุรี ถาวร เส้งเอียด นภธีรา จวอรรถ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การศึกษาผลการใช้รูปแบบนวัตกรรมเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนของหมู่บ้าน จอมบึง (MCAR Network Model) ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ถาวร เส้งเอียด โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เลี่ยมชนปรียาประชาสรรค์) เชิงนโยบาย 5 เม.ย. 2559