avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวชลธิรา กาวไธสง
  • Name: Miss Chontira Kawthaisong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 087-7652522 / kchontria@yahoo.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง กองสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 พ.ย. 2559