avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวชลธิรา กาวไธสง
  • Name: Miss Chontira Kawthaisong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ / มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะที่สังกัด: วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 087-7652522 / kchontria@yahoo.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชลธิรา กาวไธสง การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 1 มี.ค. 2564 มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ผลของการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมเพื่อป้องกัน โรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง กองสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆ้อง เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธารา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 21 พ.ย. 2559
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของประชาชน ชลธิรา กาวไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแร้ง เชิงสาธารณะ 19 ก.ย. 2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะพลับพลา เชิงสาธารณะ 20 ธ.ค. 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้และไส้ตรงของประชาชนทั่วไปในจังหวัดราชบุรี ชลธิรา กาวไธสง สาธารณสุขอำเภอบ้านคา เชิงนโยบาย 18 มิ.ย. 2564