avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายสุริยาวุธ เสาวคนธ์
  • Name: Mr.Suriyawut Saovakhon
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-76092972 / suriyawut_ya@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

สาขาวิชาสถิติ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์: กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรียนทฤษฎีเทวินินและนอร์ตันขิงผู้เรียนด้วยจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อประสม สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพืื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องของเล่นที่ใช้หลักการทางไฟฟ้า : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สุริยาวุธ เสาวคนธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 เรื่องพื้นฐานวงจรไฟฟ้าของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โกเมศ กาบแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร BLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 4 ก.ย. 2557
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เชิงสาธารณะ 27 ต.ค. 2559
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สุริยาวุธ เสาวคนธ์ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 9 พ.ย. 2560