ชื่อบทความ
ผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี.pdf