ชื่อบทความ
ผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องของเล่นที่ใช้หลักการทางไฟฟ้า : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2560
ปี ที่เผยแพร่
2560
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลการประยุกต์ใช้แนวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้มากต่อการเรียนรู้เรื่องของเล่นที่ใช้หลักการทางไฟฟ้า กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf