ชื่อบทความ
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • download8การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี.pdf