ชื่อบทความ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวงจร RLC โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ม.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: