avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายเชาวลิต สมพงษ์เจริญ
  • Name: Mr.Chaowalit Sompongjaroen
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: นิติศาสตร์ / มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 097-0162602 / chao_narak@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

มนุษยศาสตร์ : ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย กฎหมาย
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา LW 54630 กฎหมายลักษณะ ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของนักศึกษาน.บ.3นิติศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem–Based Instruction : PBI) เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 200,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2558
การให้เหตุผลทางกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 136,400.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
สภาพบังคับทางกฎหมายอาญาในกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 90,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสาร ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ 187,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
โทษปรับในกฎหมายตราสามดวง: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
หลักเกณฑ์การพิจาณาโทษปรับ: ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 7 ก.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การให้เหตุผลทางกฎหมายในประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
เจตนารมณ์ของการบังคับโทษปรับในกฎหมายตราสามดวง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อรายวิชาสัมมนากฎหมายอาญาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยุพยงค์ วิงวร เชาวลิต สมพงษ์เจริญ สุธี อังศุชัยกิจ สมชาติ เกตุพันธ์ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
พจนานุกรมของขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) ในฐานะเอกสารประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 11 เม.ย. 2559
หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษปรับ : ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง เชาวลิต สมพงษ์เจริญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เชิงสาธารณะ 30 มิ.ย. 2559