ชื่อบทความ
หลักเกณฑ์การพิจาณาโทษปรับ: ศึกษากรณีกฎหมายตราสามดวง
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
7 ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: