ชื่อบทความ
โทษปรับในกฎหมายตราสามดวง: การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ชื่อนักวิจัย
เชาวลิต
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
16 ก.ค. 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: