avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์
  • Name: Mrs.Nattapornpash Insiripong
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองอธิการบดี / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การสอนเคมี / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 083-7881-853 / Kwjchem@yahoo.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เคมี
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การผลิตและการรักษากลิ่นรสตามธรรมชาติของน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ 500,000.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2556
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ระบบต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2559 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี