ชื่อบทความ
ระบบต้นแบบการผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นจากอ้อย
ชื่อนักวิจัย
ณฐพรภัทร์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
พฤศจิกายน 2559
ปี ที่เผยแพร่
2559
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: