avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวลำใย มีเสน่ห์
  • Name: Miss. Lamyi Meesane
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: การเงินและการธนาคาร / มหาวิทยาลัยสยาม
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-9371469 / -

ความชำนาญในการวิจัย:

วิชาการเงินธุรกิจ
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ลำใย มีเสน่ห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ลำใย มีเสน่ห์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี