avatar
  • ชื่อ-สกุล: ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
  • Name: Mr.Wasan Naksanee
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. )
  • สาขา/สถาบัน: อุตสาหกรรมศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081–1979702 / naksanee@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่และเศษพืชผักสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในภาคกลางตอนล่าง 1 วสันต์ นาคเสนีย์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ปิรันธ์ ชิณโชติ 4,000,000.00 แหล่งทุนอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาเครื่องบิดเกลียวเหล็กเส้น วสันต์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สำหรับครัวเรือนของชุมชนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี