avatar
  • ชื่อ-สกุล: ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ นาคเสนีย์
  • Name: Mr.Wasan Naksanee
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ระดับการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. )
  • สาขา/สถาบัน: อุตสาหกรรมศึกษา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081–1979702 / naksanee@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วยการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่และเศษพืชผักสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ 60,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2557
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ สัจจา ไกรศรรัตน์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ นัฏกร สุขเสริม 6,000,000.00 บพข. ปิดโครงการ 1 ม.ค. 2563
รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในภาคกลางตอนล่าง 1 วสันต์ นาคเสนีย์ ทัศนีย์ นาคเสนีย์ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ปิรันธ์ ชิณโชติ 4,000,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
รูปแบบและนวัตกรรมท้องถิ่นในการบริหารจัดการตลาดชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภายใต้ภาวะวิกฤตโรคระบาดไวรัส COVID-19 ในภาคกลางตอนล่าง 1 วสันต์ นาคเสนีย์ 1,000,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การพัฒนาการจัดการโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยกิจกรรมการวิ่งบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น วสันต์ นาคเสนีย์ 600,000.00 บพข. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาเครื่องบิดเกลียวเหล็กเส้น วสันต์ นาคเสนีย์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 20 พ.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่สำหรับครัวเรือนของชุมชนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วสันต์ นาคเสนีย์ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกลุ่มกิจกรรม มวยไทย ปั่นจักรยาน และวิ่ง (Fight Ride Run) สู่การท่องเที่ยวดิจิทัลของประเทศไทย (ปีที่ 1) วสันต์ นาคเสนีย์ เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
ศักยภาพ โอกาส และแนวทางการพัฒนาการ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย วสันต์ นาคเสนีย์ เสรี เพิ่มชาติ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
กลยุทธ์ และแนวทางการใช้กิจกรรมเชิงกีฬา (Sport event) ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทย เสรี เพิ่มชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 30 ก.ย. 2563
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย การปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและ เส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภค ตะวันตกของประเทศไทย วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยจักรยาน เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค อาเชียน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวปั่น จักรยานชาวไทยและชาวต่างชาติ วสันต์ นาคเสนีย์ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี เชิงนโยบาย 23 ก.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้โรงตีมีด เหล็กลายโบราณต้นแบบ วสันต์ นาคเสนีย์ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านมีดบิน เชิงพาณิชย์ 23 ก.ย. 2563
โดมอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบ ไฮบริด วสันต์ นาคเสนีย์ วิสาหกิจชุมชนบ้าน ช่างสกุลบายศรี เชิงพาณิชย์ 23 ก.ย. 2563