• ชื่อ-สกุล: ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
  • Name:
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ไม่ระบุ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา:
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีการศึกษา / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะครุศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: /

ความชำนาญในการวิจัย:

ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
รูปแบบการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี Social Network ผ่าน You Tube ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 ม.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี