avatar
  • ชื่อ-สกุล: ดร.วินัย ชุ่มชื่น
  • Name: Dr.Winai Chumcheun
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองอธิการบดี / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: การบริหารการพัฒนา / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-3105948 และ 086-3767518 / winaicc@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

-
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น 50,000.00 เงินรายได้ ส่งตรวจการปรับแก้ไข 1 ต.ค. 2557
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น 50,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 30 พ.ย. 542
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชน บ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 1 มี.ค. 2559 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามกฏหมายการป้องกันมลพิษของตลาดน้ำดำเนินสะดวก วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยภูมิหลังและสมรรถนะหลักสำหรับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาประวัติศาสตร์และการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตลาดน้ำบางน้อยเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การพัฒนาองค์ประกอบความสำเร็จของผู้ประกอบการผ้าไหม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วินัย ชุ่มชื่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
การประเมินหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ ศ 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วินัย ชุ่มชื่น ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น เกศินี โสขุมา วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
ปัจจัยของการยอมรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประชาชนบ้านทุ่งกระถิน จังหวัดราชบุรี วินัย ชุ่มชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลด่านทับตะโก เชิงนโยบาย 3 ต.ค. 2560