ชื่อบทความ
ปัจจัยภูมิหลังและสมรรถนะหลักสำหรับการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วินัย
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: