avatar
 • ชื่อ-สกุล: ดร.อาคม เจริญสุข
 • Name: Dr.Akom Charoensuk
 • ตำแหน่ง/สถานภาพ: รองอธิการบดี / ข้าราชการ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
 • ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก
  สาขา / สถาบัน : Education Policy and Management /
  The University of Melbourne, Australia
  คณะที่สังกัด : คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล์ :
  ความชำนาญในการทำวิจัย :
 • สาขา/สถาบัน: Education Policy and Management / The University of Melbourne, Australia
 • คณะที่สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 081-8185716 / akom_ch@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การพัฒนาชุมชน
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข วนิดา ตรีสวัสดิ์ อัจฉรียา โชติกลาง 1,500,000.00 สดช. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ม.ค. 2563
การยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของพหุภาคีในพื้นที่อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข 300,000.00 สกสว. อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2563
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การวิจัยปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการ ด้านการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 “พลังงานทดแทน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” 23 ส.ค. 2557 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อาคม เจริญสุข อนงค์ สระบัว วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การศึกษาการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อาคม เจริญสุข อนงค์ สระบัว วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วารสารระดับชาติ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไท-ยวน ชุมชนบ้านนาขุนแสน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ชุติรัตน์ เจริญสุข อาคม เจริญสุข การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง ชัชวาล แอร่มหล้า อาคม เจริญสุข เนตรตะวัน โสมนาม ประภัสสร มีน้อย ภาณิกานต์ คงนันทะ วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2) สิงหาคม 2563 วารสารระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การสร้างเครือข่ายการจัดการตลาดนัดผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ ให้กับชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง อำเภอบ้านคา และอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อาคม เจริญสุข ชุติรัตน์ เจริญสุข อัจฉรียา โชติกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอ จอมบึง เชิงนโยบาย 23 มิ.ย. 2559