ชื่อบทความ
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลอง
ชื่อนักวิจัย
ชัชวาล อาคม เนตรตะวัน ประภัสสร ภาณิกานต์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2563) พ.ค. – ส.ค. 63 (TCI ฐาน 2)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
สิงหาคม 2563
ปี ที่เผยแพร่
2563
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: