ชื่อบทความ
การศึกษาการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ชื่อนักวิจัย
อาคม อนงค์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการศึกษาการปฏิบัติบทบาทหน้าท่ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.pdf