avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางวรลักษณ์ ทองประยูร
  • Name: Mrs.Woraluk Thongprayoon
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / ข้าราชการ
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: -
  • ระดับการศึกษา: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 032-261790-7 ต่อ 3302 , 3322 / ppworaluk@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร 15,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้ำใสอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 มี.ค. 2558 การประชุมระดับชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี วรลักษณ์ ทองประยูร วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (TCI กลุ่ม 2) 2557 วารสารระดับชาติ
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1) ม.ค. 2558 วารสารระดับชาติ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 ไม่ระบุ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส วรลักษณ์ ทองประยูร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 4 พ.ย. 2557
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี วรรณา โชคบรรดาลสุข กุลยา อนุโลก วรลักษณ์ ทองประยูร สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชยุรี เชิงนโยบาย 25 พ.ย. 2557
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วรลักษณ์ ทองประยูร กศน.อำเภอจอมบึง เชิงนโยบาย 28 มิ.ย. 2561