ชื่อบทความ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองน้ำใส ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 (TCI กลุ่ม 2)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
2557
ปี ที่เผยแพร่
2557
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: