ชื่อบทความ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
ไม่ระบุ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้สินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.pdf