ชื่อบทความ
การพัฒนาชุมชนบ้านหนองน้ำใสอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มี.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: