ชื่อบทความ
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดำในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรรณา กุลยา วรลักษณ์
ชื่อเวที / วารสาร
วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 (TCI กลุ่ม 1)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
ม.ค. 2558
ปี ที่เผยแพร่
2558
ระดับชาติ นานชาติ
วารสารระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: