avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวพนารัตน์ แสงวิจิตร
  • Name: MissPanarat Sangvijit
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: (ปร.ด.)
  • สาขา/สถาบัน: เทคโนโลยีสารสนเทศ / ไม่ระบุ
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาการจัดการ
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 089-7445588 / Panarat007@gmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

การศึกษา, การพัฒนาชุดฝึกอบรม และการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดดิจิทัลของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดราชบุรี พนารัตน์ แสงวิจิตร 40,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2559
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พนารัตน์ แสงวิจิตร 10,000.00 เงินรายได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2564
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การออกแบบบทเรียนออนไลน์ พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้และการใช้งานบทเรียนออนไลน์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
ตลาดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
สื่อดิจิทัลของผู้เรียนในยุค Generation Z พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านสื่อดิจิทัล พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
เจตคติการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พนารัตน์ แสงวิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี