ชื่อบทความ
เจตคติการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อนักวิจัย
พนารัตน์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadเจตคติการวิจัยของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.pdf