ชื่อบทความ
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านสื่อดิจิทัล
ชื่อนักวิจัย
พนารัตน์
ชื่อเวที / วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
1 มีนาคม 2561
ปี ที่เผยแพร่
2561
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านสื่อดิจิทัล.pdf