avatar
  • ชื่อ-สกุล: นายอนุชา บุญเกิด
  • Name: MrAnucha Boonkerd
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • คณะที่สังกัด: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-6694440 / mailbox.mod@hotmail.com

ความชำนาญในการวิจัย:

- Engineering Materials
- Computer Software and Managements
- Construction Managements and Engineering
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาปัจจัยของวัสดุซิลิก้าเพื่อพัฒนาร่วมเป็นวัสดุทนไฟสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมภาคการเกษตรพลังงานความร้อน อนุชา บุญเกิด 563,750.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การพัฒนาอัตราส่วนของสารละลายต่อเถ้าลอยและอุณหภูมิที่มีผลต่อการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ อนุชา บุญเกิด 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2559
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด 374,000.00 งบประมาณแผ่นดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในสถานการณ์จำลองดินเสริมกำลัง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ อนุชา บุญเกิด กันยาพร สกุลกิจบรรจง ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64) มีนาคม 2564 การประชุมระดับชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การพัฒนาอัตราส่วนของสารละลายต่อเถ้าลอยและอุณหภูมิที่มีผลต่อการรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ อนุชา บุญเกิด บริษัท เอส เค ที ดิเวอลอปเม้นท์ จำกัด เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2560
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.ซี.(2510) จำกัด เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2561
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510) เชิงสาธารณะ 5 ต.ค. 2562
การพัฒนาวัสดุแผ่นบางที่ทำจากวัสดุประสานซีเมนต์เสริมเส้นใยธรรมชาติจากพืช อนุชา บุญเกิด บริษัท พี.เอส.เอส.ซี. (2510) เชิงสาธารณะ 30 ก.ย. 2563