ชื่อบทความ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในสถานการณ์จำลองดินเสริมกำลัง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
ราชศักดิ์ อนุชา กันยาพร
ชื่อเวที / วารสาร
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9 (1 มี.ค. 64)
วัน เดือน ปี ที่เผยแพร่
มีนาคม 2564
ปี ที่เผยแพร่
2564
ระดับชาติ นานชาติ
การประชุมระดับชาติ
ไฟล์งานวิจัย: