avatar
  • ชื่อ-สกุล: นางสาวรพีพรรณ กองตูม
  • Name: MissRapeepan Kongtoom
  • ตำแหน่ง/สถานภาพ: - / พนักงานมหาวิทยาลัย
  • ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
  • ระดับการศึกษา: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  • สาขา/สถาบัน: เคมีวิเคราะห์และเคมีอนินทรีย์ประยุกต์ / มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะที่สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เบอร์โทรศัพท์/อีเมลล์: 086-7019995 /

ความชำนาญในการวิจัย:

เคมี
ชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน สถานะงานวิจัย ปี พ.ศ.
การศึกษาด้านเทคโนโลยี-เศรษฐศาสตร์ของน้ำมัน ไบโอดีเซลจากกากกาแฟ รพีพรรณ กองตูม 40,000.00 เงินรายได้ ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2555
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและพื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม 266,200.00 งบประมาณแผ่นดิน ปิดโครงการ 1 ต.ค. 2560
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ นานาชาติ

ชื่อบทความ นักวิจัย เวที/วารสาร วันเดือนปี ที่เผยแพร่ ระดับชาติ นานาชาติ
กากกาแฟ : มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์ รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 5 1 มีนาคม 2560 การประชุมระดับชาติ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมและคุณลักษณะบางประการของเอนไซม์โปรติเอสที่ผลิตได้จากพด.7 ครองศักดา ภัคธนกนก อภินพ จิตใจงาม รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
การหาปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดในผักเบี้ยใหญ่ (Purslane) ในเขตจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม สุทธิรักษ์ อ้วนศิริ จรรยา พรหมเฉลิม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 1 มีนาคม 2561 การประชุมระดับชาติ
ผลของการเติมเอนไซม์โปรติเอสในขั้นตอนการสกัดต่อประสิทธิภาพการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีอิไลซา ครองศักดา ภัคธนกนก รพีพรรณ กองตูม การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้ง ที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2-5 ธันวาคม 2561 การประชุมระดับนานาชาติ
การศึกษาสมบัติบางประการของพันธุ์พริกพื้นเมือง (พริกกะเหรี่ยง) ที่ปลูกในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย รพีพรรณ กองตูม การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2. วันที่ 8 พ.ย. 2562 8 พฤษจิกายน 2562 วารสารระดับนานาชาติ
การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ชื่องานวิจัย นักวิจัย ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการใช้ประโยชน์ วันเดือนปี
การศึกษาปรียบเทียบลักษณะเอกลักษณ์ของพริกกะเหรี่ยงในแปลงทดลองและพื้นที่ปลูกจริงของจังหวัดราชบุรี รพีพรรณ กองตูม นิจจังฟูดส์(Nichjanfoods) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เชิงสาธารณะ 30 ส.ค. 2562